Bài tập 17-12

huyhuy17

Cách viết<pre><code class=’language-python’>Code của các con</code></pre>

Bài tập tự luận:

Shop bán hàng

Cửa hàng có bán 3 mặt hàng :

cam: 4000 vnd/1 quả – có tất cả 20 quả

quýt: 5000 vnd/1 quả  -có tất cả 20 quả

dừa: 10000 vnd/1 quả – có tất cả 20 quả

coupon khuyễn mãi: GIAMGIA – 10% tổng giá trị hóa đơn

0. Hỏi có khách không , có khách thì cho khách nhập tên và mua hàng

1. Hỏi người dùng xem họ mua bao nhiêu cam. quýt, dừa

1.a Nếu người dùng nhập nhiều hơn số quả mà cửa hàng có, yêu cầu họ nhập lại

2. Hỏi xem họ có mã giảm giá không: có thì áp dụng giảm giá, không thì tính bình thường

3. Nhập vào số tiền người dùng đưa cho thu ngân:

– nếu người dùng không có đủ tiền , thì sẽ báo hủy hóa đơn

– nếu người dùng dùng nhập đủ hoặc thừa, in ra hóa đơn: có đầy đủ giá và tiền cho từng loại quả , và tiền người dùng đã đưa, tiền thừa

*Mẫu hóa đơn

Hóa đơn của ……

Cam 2 quả * 4000  =   8000

Quýt 3 quả * 5000  = 15000

Dừa 10 quả * 10000 = 100000

Coupon -10% =

Tổng             :  123000

Khách đưa    :  200000

Trả lại            :    76000

4. Sau mỗi lần bán hàng in ra tình trạng sản phẩm, doanh thu của cửa hàng:

Cửa hàng bán được  : bao nhieu sản phẩm

Cửa hàng tổng thu: được bao nhiêu

Bài giải tiêu biểu của bạn Hà

tora=20
ttan=20
tcoc=20
comm=input("What do you want to do?(choose from the following: sell, see profit, exit) ")
while comm!="exit":
  if comm=="sell":
    name=input("Hello, what is your name? ")
    print("Welcome "+name+" to the best fruit shop ever.")
    print("""We sell:
    + Orange: 4000/fruit
    + Tangerine: 5000/fruit
    + Coconut: 10000/fruit""")
    print("We only have {tora} oranges, {ttan} tangerines, {tcoc} cocunuts.".format(tora=tora,ttan=ttan,tcoc=tcoc))
    ora=int(input("How many oranges do you want? "))
    while ora>tora:
      print("We only have {tora} oranges.".format(tora=tora))
      ora=int(input("How many oranges do you want? "))
    tan=int(input("How many tangerines do you want? "))
    while tan>ttan:
      print("We only have {ttan} tangerines.".format(ttan=ttan))
      tan=int(input("How many tangerines do you want? "))
    coc=int(input("How many coconuts do you want? "))
    while coc>tcoc:
      print("We only have {tcoc} coconuts.".format(tcoc=tcoc))
      coc=int(input("How many coconuts do you want? "))
    before=ora*4000+tan*5000+coc*10000
    code=input("Please input the coupon code: ")
    if code=="GIAMGIA":
      print("Right code.")
      dis=before/10
      print("You get a {dis} discount.".format(dis=dis))
    else:
      print("Wrong code. You will not get a discount.")
      dis=0
    after=before-dis
    print("You must pay {after}.".format(after=after))
    mon=int(input("How much money do you use to buy? "))
    while mon0:
        print("The shop has profited {profit}".format(profit=profit))
      else:
        print("The shop has lost "+str(-profit))
      print("---------------------------------------------------")
    else:
      print("Wrong password.")
  else:
    pass
  comm=input("What do you want to do?(choose from the following: sell, see profit, exit) ")

9 Replies to “Bài tập 17-12”

 1. 
  tongcam = 20
  tongquyt = 20
  tongdua = 20
  command = input("What you want")
  while command !="exit":
    if command =="sell":
        # Hiển thị sản phẩm
      print("Chúng tôi có {tongcam} quả cam với giá 4000".format(tongcam = tongcam))
      print("Chúng tôi có {tongquyt} quả quýt với giá 4000".format(tongquyt=tongquyt))
      print("Chúng tôi có {tongdua} quả dừa với giá 4000".format(tongdua=tongdua))
  
      #
      mua_cam = int(input ("Ban muốn mua bao nhiêu cam?"))
      while mua_cam >tongcam :
        print("Chúng tôi chỉ có {cam}".format(cam = tongcam))
        mua_cam = int(input("Ban muốn mua bao nhiêu cam?"))
  
      mua_quyt = int(input("Ban muốn mua bao nhiêu quyt?"))
      while mua_quyt > tongquyt:
        print("Chúng tôi chỉ có {quyt}".format(quyt=tongquyt))
        mua_quyt = int(input("Ban muốn mua bao nhiêu quyt?"))
  
      mua_dua = int(input("Ban muốn mua bao nhiêu dua?"))
      while mua_dua > tongdua:
        print("Chúng tôi chỉ có {dua}".format(dua=tongdua))
        mua_dua = int(input("Ban muốn mua bao nhiêu dua?"))
  
      print("cam {cam} quả".format(cam= mua_cam))
      print("quyt {quyt} quả".format(quyt= mua_quyt))
      print("dua {dua} quả".format(dua= mua_dua))
    elif command =="xem doanh thu":
      #in doanh thu
      pass
    else :
      print("you should give true command")
  
    command = input("What you want")
  
  
  
 2. if input("co khach khong ?") == "co" :
    ten = input("ban ten la gi")
    print("xin chao, chung toi la trang web ban hang truc tuyen DUNGDUNG25,hom nay chung toi co:")
    print("cam : 4000vnd/qua")
    print("quyt : 5000vnd/qua")
    print("dua : 10000vnd/qua")
    c = int(input("mua bao nhieu cam"))
    q = int(input("mua bao nhieu quyt"))
    d = int(input("mua bao nhieu dua"))
    if c > 20 or q > 20 or d > 20 :
      print ("\n" *100)
      print("chung toi chi co 20 qua moi loai")
    elif c < 0 or q < 0 or d = int(tatca) :
          print("====================")
          print("-----DUNGDUNG25-----")
          print("====================")
          print("|hoa don cua {ten}|".format(ten = ten))
          print("|mua " + str(c) + " cam " + str(q) + "quyt," + str(d) + " dua|")
          print("|khach dua " + tien + "|")
          print("|giam 10%")
          print("|thua :" + str(int(tien) - int(tatca)) + "|")
          print("====================")
          print("cua hang ban" + str(c) + " cam " + str(q) + "quyt," + str(d) + " dua")
          print("duoc " + str(tatca) + "vnd")
        else :
           print("ban khong du tien , lan sau quay lai nha")
      else :     
        tatca = (c*4000+q*5000+d*10000)
        tien = input("tat ca la " + str(tatca) + "vnd, ban tra bao nhieu")
        if int(tien) >= int(tatca) :
          print("====================")
          print("-----DUNGDUNG25-----")
          print("====================")
          print("hoa don cua {ten}|".format(ten = ten))
          print("mua " + str(c) + " cam " + str(q) + "quyt," + str(d) + " dua|")
          print("khach dua " + tien + "|")
          print("thua :" + str(int(tien) - int(tatca)) + "vnd|")
          print("====================")
          print("cua hang ban" + str(c) + " cam " + str(q) + "quyt," + str(d) + " dua")
          print("duoc " + str(tatca) + "vnd")
        else :
           print("ban khong du tien , lan sau quay lai nha")
  else :
    print("\n"*1000)
 3. con lam dung khong thay ?
  con thu roi,dung,thay thu di

  1. Thầy sửa lại rồi, tuy nhiên code của con có một số vấn đề ở đoạn này
   1.có 2 câu lệnh else ở cạnh nhau (trước đó chỉ có 1 câu lệnh if)
   2. con sự dụng biến “tien” ở dòng “khách đưa …..”, nhưng chưa cho nhập dữ liệu cho biến tiền

    if c > 20 or q > 20 or d > 20 :
       print ("\n" *100)
       print("chung toi chi co 20 qua moi loai")
     elif c < 0 or q < 0 or d = int(tatca) :
           print("====================")
           print("-----DUNGDUNG25-----")
           print("====================")
           print("|hoa don cua {ten}|".format(ten = ten))
           print("|mua " + str(c) + " cam " + str(q) + "quyt," + str(d) + " dua|")
           print("|khach dua " + tien + "|")
           print("|giam 10%")
           print("|thua :" + str(int(tien) - int(tatca)) + "|")
           print("====================")
           print("cua hang ban" + str(c) + " cam " + str(q) + "quyt," + str(d) + " dua")
           print("duoc " + str(tatca) + "vnd")
         else :
            print("ban khong du tien , lan sau quay lai nha")
       else :     
         tatca = (c*4000+q*5000+d*10000)
   
 4. con lam co tab nhung no khong tab cho con,thay sua di

 5. 
  #tong_cam = 20 qua
  #tong_quyt = 20 qua
  #tong_dua = 20 qua
  print(" có khách không? ")
  if input("co khach khong ?") == "co" :
    khach_hang =input("Chao ban! Ban tên la gì?")
    print("""
  Chung toi có 3 san pham:
  Cam : 4000/1 qua
  Quyt : 5000/1 qua
  Dua : 10000/1 qua
  """)
    so_cam = int(input("ban muon mua bao nhieu cam?))
     while cam > tong cam :
     print("Xin loi, chung toi chi có 20 qua cam")
     cam = int(input("ban muon mua bao nhieu cam?))
   
    so_quyt = int(input("ban muon mua bao nhieu quyt?))
     while quyt > tong quyt :
     print("Xin loi, chung toi chi có 20 qua quyt")
     quyt = int(input("ban muon mua bao nhieu quyt?))
  
    so_dua = int(input("ban muon mua bao nhieu dua?))
     while dua > tong dua :
     print("Xin loi, chung toi chi có 20 qua dua")
     dua = int(input("ban muon mua bao nhieu dua?"))
  
    print("""
  Ban da mua:
  so_dua + dua
  so_cam + cam
  so_quyt + quyt
  """)
    so_tien = int(input("so_cam*4000"+"so_quyt*5000"+"so_dua*10000"))
    print("So tien cua ban la: "+"so_tien")
    print("Cam on ban, hen gap lai!")
  if input("co khach khong ?") == "khong" :
    print(" có khách không? ")
  
 6. tora=20
  ttan=20
  tcoc=20
  comm=input("What do you want to do?(choose from the following: sell, see profit, exit) ")
  while comm!="exit":
    if comm=="sell":
      name=input("Hello, what is your name? ")
      print("Welcome "+name+" to the best fruit shop ever.")
      print("""We sell:
      + Orange: 4000/fruit
      + Tangerine: 5000/fruit
      + Coconut: 10000/fruit""")
      print("We only have {tora} oranges, {ttan} tangerines, {tcoc} cocunuts.".format(tora=tora,ttan=ttan,tcoc=tcoc))
      ora=int(input("How many oranges do you want? "))
      while ora>tora:
        print("We only have {tora} oranges.".format(tora=tora))
        ora=int(input("How many oranges do you want? "))
      tan=int(input("How many tangerines do you want? "))
      while tan>ttan:
        print("We only have {ttan} tangerines.".format(ttan=ttan))
        tan=int(input("How many tangerines do you want? "))
      coc=int(input("How many coconuts do you want? "))
      while coc>tcoc:
        print("We only have {tcoc} coconuts.".format(tcoc=tcoc))
        coc=int(input("How many coconuts do you want? "))
      before=ora*4000+tan*5000+coc*10000
      code=input("Please input the coupon code: ")
      if code=="GIAMGIA":
        print("Right code.")
        dis=before/10
        print("You get a {dis} discount.".format(dis=dis))
      else:
        print("Wrong code. You will not get a discount.")
        dis=0
      after=before-dis
      print("You must pay {after}.".format(after=after))
      mon=int(input("How much money do you use to buy? "))
      while mon0:
          print("The shop has profited {profit}".format(profit=profit))
        else:
          print("The shop has lost "+str(-profit))
        print("---------------------------------------------------")
      else:
        print("Wrong password.")
    else:
      pass
    comm=input("What do you want to do?(choose from the following: sell, see profit, exit) ")
  exit
 7. Bài up lên lại ăn bớt rồi.

  1. Thầy sửa lại cho con rồi đó

Trả lời