Bài tập 24-12

huyhuy17


# Nội dung kiến thức yêu cầu
- if else elif
- input , print 
- type conversation 
- operators
## Bài tập - Chương trình giải toán cơ bản 
1. Viết chương xác định tính chẵn lẻ của 1 số người dùng nhập vào
2. Viết chương trình so sánh 2 số với nhau và in ra số kết quả a > b hoặc b < a hoặc a = b
3. (nâng cao) Viết chương trình sắp xếp 3 số nhập vào và sắp xếp theo thứ tự tăng dần và giảm dần 

## Bài tập nâng cao - giải quyết vấn đề trong cuộc sống
1. Phần mềm xác định học sinh có đỗ hay trượt ĐH Bách khoa không (1phần của chương trình quản lý điểm thi, đánh giá học sinh):
 - Nhập vào điểm 3 môn Toán, Lý, Hóa (điểm có dạng 1.0, 10.0, 6.0 kiểu dữ liệu float) 
 - Kiểm tra có môn nào điểm liệt không ( nếu điểm dưới 3) là điểm liệt thì báo ra là đã trượt đại học
 - Nếu không có điểm liệt tính điểm trung bình và điểm tổng
 - Đánh giá học lực:
  - Điểm tổng < 9 : Học lực kém
  - 9<= điểm tổng < 15: Học lực dưới trung bình
  - 15<= điểm tổng < - Xét xem đủ điều kiện vào trường không: - Vào trường điểm tổng > 15
  - 18>Điểm tổng >= 15 : Trung bình
  - 21>Điểm tổng >= 18 : Khá
  - 24>Điểm tổng >= 21 : Khá giỏi
  - 27>Điểm tổng >= 24 : giỏi
  - Điểm tổng >= 27 : xuất sắc
 
 - Xét xem học sinh có thể vào được những lớp nào: - Lớp tin học văn phòng : toán > 7 - Lớp tin học lập trình : điểm tổng > 20 - Lớp hóa chất dầu mỏ : hóa trên 8 - Lớp thiết kế máy và động cơ : lý trên 8 - Lớp sinh viên tài năng : tổng > 27 - In ra bảng điểm, đánh giá học lực - In ra các lớp mà học sinh có thể theo học 
Chữa bái 3 – sắp xếp 3 số

a = int(input ("a = "))
b = int(input ("b = "))
c = int(input ("c = "))

if a >= b and a >=c :
  print("Gia tri lon nhat la {max}".format(max = a))
  if b >=c :
    print("Gia tri nho nhat la {min}".format(min = c))
    print("Day so duoc sap xep la {s1},{s2},{s3}".format(s1= a,s2= b,s3 =c ))
  else:
    print("Gia tri nho nhat la {min}".format(min = b))
    print("Day so duoc sap xep la {s1},{s2},{s3}".format(s1= a,s2= c,s3 =b ))
elif b >= a and b >=c :
  print("Gia tri lon nhat la {max}".format(max = b))
  if a >=c :
    print("Gia tri nho nhat la {min}".format(min = c))
    print("Day so duoc sap xep la {s1},{s2},{s3}".format(s1= b,s2= a,s3 =c ))
  else:
    print("Gia tri nho nhat la {min}".format(min = a))
    print("Day so duoc sap xep la {s1},{s2},{s3}".format(s1= b,s2= c,s3 =a ))
else:
  print("Gia tri lon nhat la {max}".format(max = c))
  if b >=a :
    print("Gia tri nho nhat la {min}".format(min = a))
    print("Day so duoc sap xep la {s1},{s2},{s3}".format(s1= c,s2= b,s3 =a ))
  else:
    print("Gia tri nho nhat la {min}".format(min = b))
    print("Day so duoc sap xep la , {s1},{s2},{s3}".format(s1= c,s2= a,s3 =b ))

3 Replies to “Bài tập 24-12”

 1. 
  name = input("Enter your name?")
  birth = input("Enter your date of birth?")
  math = float(input("Enter your maths score?"))
  physical = float(input("Enter your physical score?"))
  chemistry = float(input("Enter your chemistry score?"))
  total = float(math+physical+chemistry)
  if math<3:
    print("You have paralysis, you have slipped the university")
  elif physical<3:
    print("You have paralysis, you have slipped the university")
  elif chemistry<3:
    print("You have paralysis, you have slipped the university")
  print("==========Transcript==========")
  print("+Student:"+name)
  print("+Birth:"+birth)
  print("+Maths:"+str(math))
  print("+Physical:"+str(physical))
  print("+Chemistry:"+str(chemistry))
  print("+Total:"+ str(total))
  if math<3:
    print("You have paralysis, you have slipped the university")
  elif physical<3:
    print("You have paralysis, you have slipped the university")
  elif chemistry<3:
    print("You have paralysis, you have slipped the university")
  else:
    if total<=9:
      print("+Weak student, you have slipped the university")
    elif 9<=total<15:
      print("+Below average student, you have slipped the university")
    elif 15<=total<18:
      print("+Average student.")
    elif 18<=total<21:
      print("+Pretty student.")
    elif 21<=total<24:
      print("+Pretty good student.")
    elif 24<=total<27:
      print("+Good student.")
    elif 277:
      print("Office computing class")
      print("+If you passed,we accept applications at Teky university")
    if total>20:
      print("Computer programming class")
      print("+If you passed,we accept applications at Teky university")
    if chemistry>8:
      print("Oil chemistry class")
      print("+If you passed,we accept applications at Teky university")
    if physical>8:
      print("Machine and engine design classes")
      print("+If you passed,we accept applications at Teky university")
    if total>27:
      print("Class of talented students")
      print("+If you passed,we accept applications at Teky university")
    else:
      print("None")
    print("==========Transcript==========")
  1. Cám ơn Kiên nhé, con làm tốt lắm, nhưng có mấy việc thầy muốn con kiểm tra, là nếu người dùng nhập điểm lớn 10 và nhỏ hơn 0 thì mình giải quyết thế nào

 2. second time:))))))))))

  
  name = input("Enter your name?")
  birth = input("Enter your date of birth?")
  math = float(input("Enter your maths score?"))
  physical = float(input("Enter your physical score?"))
  chemistry = float(input("Enter your chemistry score?"))
  total = float(math+physical+chemistry)
  if math>10 or math10 or physical10 or chemistry<0:
    print("Wrong.. Try again:))")
  else:
    print("==========Transcript==========")
    print("+Student:"+name)
    print("+Birth:"+birth)
    print("+Maths:"+str(math))
    print("+Physical:"+str(physical))
    print("+Chemistry:"+str(chemistry))
    print("+Total:"+ str(total))
    if math<3:
      print("You have paralysis, you have slipped the university")
    elif physical<3:
      print("You have paralysis, you have slipped the university")
    elif chemistry<3:
      print("You have paralysis, you have slipped the university")
    else:
      if total<=9:
        print("+Weak student, you have slipped the university")
      elif 9<=total<15:
        print("+Below average student, you have slipped the university")
      elif 15<=total<18:
        print("+Average student.")
        print("You pass the following class:")
      elif 18<=total<21:
        print("+Pretty student.")
        print("You pass the following class:")
      elif 21<=total<24:
        print("+Pretty good student.")
        print("You pass the following class:")
      elif 24<=total27:
        print("+Excellent student")
        print("You pass the following class:")
      if math>7:
        print("Office computing class")
      if total>20:
        print("Computer programming class")
      if chemistry>8:
        print("Oil chemistry class")
      if physical>8:
        print("Machine and engine design classes")
      if total>27:
        print("Class of talented students")
      print("+If you passed,we accept applications at Teky university")
    print("==========Transcript==========")

Trả lời