Bài tập ngày 21 – 1 -2018

huyhuy17

Bài tập 1: Viết chương trình

1. Nhập vào 2 số

2. Tìm ươc chung lớn nhất của 2 số đó

3. TÌm bội chung nhỏ nhất của 2 số đó

Bài tập 2 :

1 . Nhập vào một số

2. Kiểm tra số đó có phải số nguyên tố không

Bài tập 3:

1. tìm các số nguyên tố nhỏ 100

2. Nhập vào 1 số tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn số đã nhập

3. Nhập vào 2 số, a,b  . Tìm các số nguyên tố >a và < b

Bài  tập  4:

1. In ra tất cả các cặp 2 số mà tích của 2 số đó nhỏ 100

2. In ra tất cả các số a, và b  nhỏ 2000 mà  a chia hết cho b

3. Tìm tất cả cặp 3 a,b,c mà a = b +c và b chia hết cho c , với điều kiện a,b,c phải nhỏ 10000

5 Replies to “Bài tập ngày 21 – 1 -2018”

  1. …..

  2. ……

    1. ………………

Trả lời