Bài tập python Quốc Bảo ngày 03-03-2018

huyhuy17

Bài 1:

Nhập vào 3 số bất kì từ bàn phím. In ra số lớn nhất.

Bài 2: Nhập vào 3 số bất kì từ bàn phím. In ra trung bình cộng của số lớn nhất và số nhỏ nhất.

Bài 3: Giải bài toán: vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Tìm số gà, số chó.

Bài 4*: Tổng quát hoá, có n con vừa gà vừa chó, tổng số chân là m. Nhập vào n và m. Tính ra số gà và số chó.

Bài 5: Tính điểm trung bình của học kỳ và đưa ra kết luận về lực học của học sinh dựa bào các thông tin sau:

Nhập vào điểm tổng kết các môn: toán, lý, hoá, anh, sinh, sử, địa, công nghệ, văn, thể dục.

Tính điểm tổng kết trung bình các môn đã nhập.

Nếu điểm TB >=8.0 : in ra nhận xét: “Bạn học rất tốt. Đạt học sinh giỏi”. Trong trường hợp điểm TB>=9.0, in ra nhận xét: “Bạn rất xuất sắc”

Nếu điểm TB >=7.0 và <8.0 in ra nhận xét: “Bạn học khá. Đạt học sinh tiên tiến”

Nếu điểm TB>=5.0 và <7.0 in ra nhận xét: “Bạn học trung bình. Cố lên bạn nhé!”

Nếu điểm TB < 5.0 in ra nhận xét: “Bạn học hơi kém. Cần cố gắng rất nhiều!

Trả lời