Bài tập về vòng lặp 14-01-2018

huyhuy17

Bài tập về vòng lặp

Bài 1:

In ra các số chia hết cho 5  mà nhỏ  1000

In ra các số chia hết cho 5 và chia hết cho 7 mà lớn hơn 1000 và nhỏ 10000

In ra các số chẵn mà chia 7 dư 6 mà có 3 chữ số

Bài 2:

1.Nhập vào 1 số

2. Tính tổng các số nhỏ hơn số đã nhập

3. Tìm các số lẻ nhỏ hơn số đã nhập

4. Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn số đã nhập

 

Bài 3:

1. Nhập vào 2 số

2. Tìm các số chia hết cho 3 mà nằm giữa 2 số đó ( ví dụ 2 số là 10 và 40 , thì sẽ tính trong khoảng từ 10 đến 40)

3. Tính tích của các số vừa nhập

 

Bài 4:

1. nhập vào số tiền bạn muốn gửi

2. Nhập vào số năm bạn gửi

3. Tính số tiền bạn sẽ có sau khi gửi ( biết số tiền năm sau = tiền năm trước + 12% * tiền năm trước )

4. Nếu mỗi năm rút ra 1/10 số tiền thì đến lúc hết hạn bạn sẽ có bao nhiêu tiền ( biết số tiền năm sau = tiền năm trước + 12% * tiền năm trước )

2 Replies to “Bài tập về vòng lặp 14-01-2018”

  1. Thầy xem lại ý 3 bài 1 vì nó là vòng lặp vô hạn.
    Ok con thầy sửa lại

Trả lời