Hello world

huyhuy17

Bắt đầu cho vui thôi.

Để mấy thứ linh tinh lên đây, ghi lại , cảm nhận etc,….

console.log("Hello world")
(format t "Hello, World!~%")

Trả lời