Hướng dẫn bài cuối khóa level 1 python

huyhuy17

Nội dung làm shop bán hàng
1. In câu chào "..Chào mừng đến với shop...." (các bạn tự nghĩ ra câu chào)
2. In ra câu giới thiệu về shop của bạn ( bạn bán gì,...chất lượng thế nào...) 
3. Hỏi và lưu tên khách hàng với câu lệnh input | Nếu tên khách là "0" thì chuyển đến bước 8 
4. Print ra danh sách sản phẩm ví dụ 
  "1. Sách toán 6 - 10000VND 
  2. Sách văn - 10000VND"
 Sản phẩm các bạn tự nghĩ ra ít nhất 10 sản phẩm 
5. Hỏi người dùng muốn mua gì 
  nếu họ chọn 1 số trong khoảng 1-10 , thì hỏi họ mua bao nhiêu, sau đó in ra số tiền ví dụ , họ chọn số 1 , thì sẽ in ra như sau 
  "2 sách toán 6 : 2* 10000 = 20000VND" 
  sau đó hỏi lại họ mua gì tiếp gì và lặp lại như trên cho đến khi họ nhập vào "0" cho phần hỏi mua gì 
6. Kết thúc in ra hóa đơn ví dụ 
  "Đơn hàng của huy 
  2 sách toán 6 : 2* 10000 = 20000VND
  3 sách văn : 3* 10000 = 30000VND 
  Tổng cộng : 50000VND 
  "
  Và lưu vào tổng số tiền để ghi lại doanh thu của cửa hàng
7. Tiếp tục quay lại mục số (3) 
8. In ra doanh thu của cửa hàng 


print ("Chao ban den voi shop huyhuy")
print ("Chung toi ban rat nhieu do choi ")
doanh_thu = 0
while True :
  name = input ("Xin chao ban ten gi ")
  if name =="0":
    break
  print("Sau day la danh sach san pham cua chung toi")
  print ("""
1. oto to do choi - 10000$
2. ....
3. ....
""")
  hoa_don =""
  tong_tien_hoa_don =0
  while True:  
    ma_san_pham = input("ma san pham ban muon mua la")
    if (ma_san_pham == "0"):
      print(hoa_don)
      print ("tong : ", tong_tien_hoa_don)
      tong_tien_hoa_don =0
      break
    if ma_san_pham =='1':
      so_luong = int(input ("ban muon mua bao nhieu"))
      print ( so_luong , " oto = " , so_luong * 10000 )
      tong_tien_hoa_don =tong_tien_hoa_don + so_luong *10000 
      hoa_don += str(so_luong) + "oto"
      hoa_don += "=" + str(so_luong * 10000)
      hoa_don += "\n"
      doanh_thu = doanh_thu + so_luong * 10000
print ("Tong doanh thu la" , doanh_thu)
print ("goodbye")

7 Replies to “Hướng dẫn bài cuối khóa level 1 python”

  1. phe…

 1. phe..

 2. print (“Chao mung ban den voi shop adc book”)
  print (“Chung toi ban nhieu loai sach, chat luong bthuong”)
  doanh_thu = 0
  while True:
  name = input(“Ban ten gi?”)
  print(“Chao ” + name)
  if (name == ‘0’):
  break
  print (“””
  1. sach toan – 10000VND
  2. sach van – 10000VND
  3. sach CN – 10000VND
  4. sach CD – 10000VND
  5. sach TA – 13000VND
  6. sach sinh hoc – 10000VND
  7. sach hoa hoc – 10000VND
  8. sach lich su – 10000VND
  9. sach dia – 10000VND
  10. sach am nhac va my thuat – 10000VND
  “””)
  hoa_don =””
  tong_tien_hoa_don =0
  while True:
  mua = input(“ban muon mua gi?”)
  if (mua == ‘0’):
  print(hoa_don)
  print(“tong : “,tong_tien_hoa_don)
  tong_tien_hoa_don =0
  break
  if mua == ‘1’:
  so_luong = int(input(“mua bao nhieu cai”))
  print(so_luong, ‘sach toan : ‘ , so_luong * 10000)
  tong_tien_hoa_don =tong_tien_hoa_don + so_luong *10000
  hoa_don += str(so_luong) + “sach toan”
  hoa_don += “=” + str(so_luong * 10000)
  hoa_don += “\n”
  doanh_thu = doanh_thu + so_luong *10000
  if mua ==’2’:
  so_luong = int(input(“mua bao nhieu cai”))
  print(so_luong, ‘sach van : ‘ , so_luong * 10000)
  tong_tien_hoa_don =tong_tien_hoa_don + so_luong *10000
  hoa_don += str(so_luong) + “sach van”
  hoa_don += “=” + str(so_luong * 10000)
  hoa_don += “\n”
  doanh_thu = doanh_thu + so_luong *10000
  if mua ==’3’:
  so_luong = int(input(“mua bao nhieu cai”))
  print(so_luong, ‘sach CN : ‘ , so_luong * 10000)
  tong_tien_hoa_don =tong_tien_hoa_don + so_luong *10000
  hoa_don += str(so_luong) + “sach CN”
  hoa_don += “=” + str(so_luong * 10000)
  hoa_don += “\n”
  doanh_thu = doanh_thu + so_luong *10000
  if mua ==’4’:
  so_luong = int(input(“mua bao nhieu cai”))
  print(so_luong, ‘sach CD : ‘ , so_luong * 10000)
  tong_tien_hoa_don =tong_tien_hoa_don + so_luong *10000
  hoa_don += str(so_luong) + “sach CD”
  hoa_don += “=” + str(so_luong * 10000)
  hoa_don += “\n”
  doanh_thu = doanh_thu + so_luong *10000
  if mua ==’5’:
  so_luong = int(input(“mua bao nhieu cai”))
  print(so_luong, ‘sach TA : ‘ , so_luong * 13000)
  tong_tien_hoa_don =tong_tien_hoa_don + so_luong *13000
  hoa_don += str(so_luong) + “sach TA”
  hoa_don += “=” + str(so_luong * 13000)
  hoa_don += “\n”
  doanh_thu = doanh_thu + so_luong *13000
  if mua ==’6’:
  so_luong = int(input(“mua bao nhieu cai”))
  print(so_luong, ‘sach sinh hoc : ‘ , so_luong * 10000)
  tong_tien_hoa_don =tong_tien_hoa_don + so_luong *10000
  hoa_don += str(so_luong) + “sach sinh hoc”
  hoa_don += “=” + str(so_luong * 10000)
  hoa_don += “\n”
  doanh_thu = doanh_thu + so_luong *10000
  if mua ==’7’:
  so_luong = int(input(“mua bao nhieu cai”))
  print(so_luong, ‘sach hoa hoc : ‘ , so_luong * 10000)
  tong_tien_hoa_don =tong_tien_hoa_don + so_luong *10000
  hoa_don += str(so_luong) + “sach hoa hoc”
  hoa_don += “=” + str(so_luong * 10000)
  hoa_don += “\n”
  doanh_thu = doanh_thu + so_luong *10000
  if mua ==’8’:
  so_luong = int(input(“mua bao nhieu cai”))
  print(so_luong, ‘sach lich su : ‘ , so_luong * 10000)
  tong_tien_hoa_don =tong_tien_hoa_don + so_luong *10000
  hoa_don += str(so_luong) + “sach lich su”
  hoa_don += “=” + str(so_luong * 10000)
  hoa_don += “\n”
  doanh_thu = doanh_thu + so_luong *10000
  if mua ==’9’:
  so_luong = int(input(“mua bao nhieu cai”))
  print(so_luong, ‘sach dia : ‘ , so_luong * 10000)
  tong_tien_hoa_don =tong_tien_hoa_don + so_luong *10000
  hoa_don += str(so_luong) + “sach dia”
  hoa_don += “=” + str(so_luong * 10000)
  hoa_don += “\n”
  doanh_thu = doanh_thu + so_luong *10000
  if mua ==’10’:
  so_luong = int(input(“mua bao nhieu cai”))
  print(so_luong, ‘sach am nhac va my thuat : ‘ , so_luong * 10000)
  tong_tien_hoa_don =tong_tien_hoa_don + so_luong *10000
  hoa_don += str(so_luong) + “sach am nhac va my thuat”
  hoa_don += “=” + str(so_luong * 10000)
  hoa_don += “\n”
  doanh_thu = doanh_thu + so_luong *10000
  print(“Tong doanh thu la ” , doanh_thu)
  print(“Tam biet”)

Trả lời