Hướng dẫn dự án level 2 Python Sáng chủ nhật

huyhuy17

Demo bài tập cá lớn ăn cá nhỏ


import turtle
import random


# Tạo class food
class Food(turtle.Turtle):
  def __init__(self):
    turtle.Turtle.__init__(self)
    self.size = random.randrange(1, 45) / 10.0
    self.shapesize(self.size)
    self.color(random.choice(['red','blue', 'yellow' , 'orange']))

  def move(self):
    self.left(random.randrange(-100, 100))
    self.forward(10)


# Khởi màn hình
sc = turtle.Screen()
sc.title("Ăn để lớn")
sc.setup(width=650, height=650)
sc.screensize(600, 600)
# Khởi tạo nhân vật
player = turtle.Turtle()
foods = []
for i in range(10):
  foods.append(Food())
notice = turtle.Turtle()

# đặt hình dạng
player.shape('square')
for i in foods:
  i.shape('circle')
notice.ht()

# nhấc bút
player.penup()
for i in foods:
  i.penup()
notice.penup()
# Đặt vị trí
player.setpos(0, 0)
for i in foods:
  i.setpos(random.randrange(-300, 300), random.randrange(-300, 300))
notice.setpos(-250, 250)

# Đặt tốc độ
player.speed(0)
for i in foods:
  i.speed(0)

# Biến trạng thái nhân vật
size = 1
indexOfHide = []


# Tạo hàm logic
def contain(i):
  for j in indexOfHide:
    if i == j:
      return True
  return False


def foodsMove():
  for f in foods:
    f.move()


def playgame():
  global size
  foodsMove()
  for i in range(len(foods)):
    if foods[i].distance(player) < 10 and not (contain(i)) and size > foods[i].size:
      foods[i].ht()
      indexOfHide.append(i)
      size += 1
      player.shapesize(size)
    elif foods[i].distance(player) < 10 and not (contain(i)) and size < foods[i].size:
      size -= 1
      player.shapesize(size)
  sc.ontimer(playgame, 4)


# Tạo hàm điều khiển
def moveup():
  player.sety(player.ycor() + 20)


def movedown():
  player.sety(player.ycor() - 20)


def moveleft():
  player.setx(player.xcor() - 20)


def moveright():
  player.setx(player.xcor() + 20)


# Gán sự kiện
sc.onkey(moveup, "Up")
sc.onkey(movedown, "Down")
sc.onkey(moveright, "Right")
sc.onkey(moveleft, "Left")

# Chạy chương trình
playgame()
sc.listen()

sc.mainloop()


Trả lời