My bookmark

huyhuy17

Học nhanh python: https://github.com/gto76/python-cheatsheet

Xem nhanh một khuôn mặt fake: https://thispersondoesnotexist.com/

Tập hợp linh tinh nhiều thứ : https://github.com/trimstray/the-book-of-secret-knowledge#gui-tools-toc

Mithril play ground

API FOR FAKE DATA: https://reqres.in/

API FOR MORE https://public-apis.xyz/

Tham khảo ui https://collectui.com/designs

Stack :

Xem mặt của mấy thanh niên đâu đó

Trả lời