Python level 1 – Chủ nhật

huyhuy17

https://repl.it/@Quang_HuyHuy/PYthon-1

 

=====

Bài tập về vòng lặp ngày 24-02-2019

Bài 1:
In ra các số chia hết cho 5 mà nhỏ 1000
In ra các số chia hết cho 5 và chia hết cho 7 mà lớn hơn 1000 và nhỏ 10000
In ra các số chẵn mà chia 7 dư 6 mà có 3 chữ số
Bài 2:
1.Nhập vào 1 số
2. Tính tổng các số nhỏ hơn số đã nhập
3. Tìm các số lẻ nhỏ hơn số đã nhập
4. Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn số đã nhập
Bài 3:
1. Nhập vào 2 số
2. Tìm các số chia hết cho 3 mà nằm giữa 2 số đó ( ví dụ 2 số là 10 và 40 , thì sẽ tính trong khoảng từ 10 đến 40)
3. Tính tích của các số vừa nhập
Bài 4:
1. nhập vào số tiền bạn muốn gửi
2. Nhập vào số năm bạn gửi
3. Tính số tiền bạn sẽ có sau khi gửi ( biết số tiền năm sau = tiền năm trước + 12% * tiền năm trước )
4. Nếu mỗi năm rút ra 1/10 số tiền thì đến lúc hết hạn bạn sẽ có bao nhiêu tiền ( biết số tiền năm sau = tiền năm trước + 12% * tiền năm trước )
====

Bài tập ngày 03-03-2019

Bài 1.
– Viết chương trình in ra bảng cửu chương
– Đếm số các số chính phương nhỏ hơn 2 triệu
Bài 2. Viết chương trình in ra hình chữ nhật bằng dấu * với độ dài 2 cạnh do người dùng nhập vào
Bài 3. Viết chương trình in ra hình tam giác rỗng (sử dụng vòng lặp) có chiều cao là 5 dòng

  *
  * *
 *  *
 *   *
* * * * *
 * Khái quát thành vẽ hình với chiều cao  n  (nâng cao)
Bài 4: Viết chương trình in ra các số nguyên tố nhỏ hơn 100
Bài 5: Cho người dùng nhập vào 1 nguyên bất kỳ, tính tổng các chữ số của số đó
ví dụ :
– Nhập vào “456789”
– In ra 4+5+6+7+8+9

Luyen tap 10-03

Bài 1. PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM VÀ HỌC LỰC
– Tạo giao diện phần mềm như sau:
* ********************************* *
* PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM VER 1.0
*
* Creat by: Nguyễn văn A
*
* ********************************* *
Nhấn phím: 1 để tiếp tục| nhấn phím: 0 để thoát
– Nhập điểm tổng kết của 3 môn: toán, Văn, tiếng Anh
– Tính điểm tổng kết trung bình của 3 môn trên
– Đưa ra học lực:
▪ Nếu điểm TB>=8.0: in ra nhận xét: bạn học rất tốt. Đạt học sinh Giỏi
▪ Trong trường hợp điểm TB >=9, in ra nhận xét: Bạn rất xuất sắc
▪ Nếu điểm TB>=7 và <8 in ra nhận xét: Bạn học khá
▪ Nếu điểm TB>=5 và <7 in ra nhận xét: Bạn học trung bình
▪ Nếu điểm TB<5 in ra nhận xét: Bạn học kém.
Bài 2. MINI GAME
Viết một chương trình minigame đoán số, khi bắt đầu chương trình sẽ hỏi
người dùng nhập vào một số dương từ 1-300. Minigame có yêu cầu như sau:
Mỗi khi bắt đầu chương trình kết quả cần dự đoán số khác nhau: 1 <= (số dự
đoán) <= 300
Trả lời sai sẽ hiện ra kết quả “Bạn đã trả lời sai x lần”, với x là số lần trả lời
sai; Nếu trả lời sai năm lần thì sẽ đổi số kết quả và cho người dùng đoán lại năm lần,
và thông báo với người dùng: “Bạn đoán sai tất cả năm lần, kết quả đã thay đổi. Mời
bạn đoán lại”
Nếu trả lời số gần đúng trong khoảng lớn hơn hoặc nhỏ hơn 10 số sẽ thông
báo người dùng là “Bạn đoán gần đúng rồi!”.
Nếu người dùng trả lời đúng kết quả, chương trình sẽ kết thúc và hiện ra thông
báo “Bạn đã dự đoán chính xác số y”, với y là kết quả của số dự đoán
====

Ngày 24 – 03 – 2019

 • Học về list

 • Bài tập về nhà:


StudentList = [
  ["Trần Mai Ngô", 10, 8.56],
  ["Lý Quốc Tuân", 11, 1.95],
  ["Nguyễn Minh Phú", 1, 9.56],
  ["Lê Nhân Tô", 6, 1.24],
  ["Hồ Đức Trịnh", 4, 2.77],
  ["Hà Vinh Khoa", 5, 0.98],
  ["Đinh Thắm Tăng", 6, 6.65],
  ["Lâm Dung Kha", 12, 3.21],
  ["Lý Ngô Sa", 1, 9.44],
  ["Đinh Tú Tăng", 4, 8.81],
  ["Phan Thủy Tuân", 5, 6.24],
  ["Hồ Tú Kim", 8, 9.70],
  ["Tăng Dung Thắgn", 8, 0.03],
  ["Nguyễn Lê Thắm", 1, 0.11],
  ["Hồ Nhung Mai", 11, 1.28],
  ["Phạm Sa Nguyễn", 10, 4.84],
  ["Tăng Tiến Đào", 8, 5.38],
  ["Dương Kha Thắm", 10, 8.34],
  ["Đào Đinh Tiến", 7, 6.31],
  ["Đào Cường Nam", 3, 2.00],
  ["Phùng Thu Tăng", 4, 3.51],
  ["Đào Triệu Thắgn", 1, 9.66],
  ["Hoàng Dương Đặng", 11, 6.63],
  ["Hồ Thủy Phong", 3, 8.73],
  ["Đỗ Mai Thu", 11, 1.50],
  ["Hà Kim Tô", 12, 5.03],
  ["Vũ Nhân Minh", 9, 9.84],
  ["Lý Minh Tăng", 4, 2.21],
  ["Đào Thi Hoàng", 10, 8.61],
  ["Tăng Phùng Lý", 11, 1.89],
  ["Phạm Lâm Lý", 3, 6.23],
  ["Phạm Phùng Trần", 10, 3.48],
  ["Đỗ Minh Nhân", 5, 4.72],
  ["Trần Thắgn Dung", 4, 4.61],
  ["Phạm Đức Bửu", 6, 7.33],
  ["Nguyễn Trinh Cường", 9, 4.79],
  ["Mai Lâm Tăng", 10, 4.61],
  ["Đặng Thắm Lê", 3, 5.73],
  ["Trương Dương Thanh", 7, 9.12],
  ["Đào Sinh Tăng", 3, 0.75],
  ["Lê Hiền Hải", 9, 1.02],
  ["Ngô Hải Đỗ", 11, 8.10],
  ["Đào Phú Dương", 6, 5.71],
  ["Dương Kim Phong", 6, 8.67],
  ["Vương Tú Tuân", 9, 7.74],
  ["Đoàn Thắm Triệu", 8, 6.45],
  ["Hồ Cường Thảo", 3, 3.94],
  ["Trương Bửu Lâm", 4, 3.78],
  ["Hà Lê Khang", 4, 3.78],
  ["Trịnh Thị Đào", 3, 5.74],
  ["Phan Đỗ Khang", 2, 2.02],
  ["Hoàng Thị Triệu", 4, 6.90],
  ["Đoàn Lý Hồ", 5, 9.55],
  ["Hà Phùng Vân", 5, 4.96],
  ["Đào Thắgn Trần", 9, 2.17],
  ["Phan Hoàng Đoàn", 3, 7.01],
  ["Hoàng Thi Hoàng", 10, 1.34],
  ["Đỗ Bùi Kha", 5, 1.31],
  ["Phùng Loan Đinh", 12, 3.01],
  ["Đinh Như Loan", 7, 6.72],
  ["Trịnh Phan Đặng", 7, 4.24],
  ["Nguyễn Thắgn Hòa", 7, 2.32],
  ["Đinh Tâm Phong", 7, 8.66],
  ["Nguyễn Thu Hồ", 4, 2.73],
  ["Vương Mai Thi", 2, 0.81],
  ["Đỗ Phạm Vũ", 2, 6.21],
  ["Hoàng Nhân Tăng", 1, 2.39],
  ["Đặng Vũ Trịnh", 10, 8.89],
  ["Trần Phong Ngọc", 2, 1.01],
  ["Đoàn Quốc Trịnh", 2, 9.63],
  ["Trần Cường Phan", 6, 7.95],
  ["Lê Lê Nhân", 5, 3.25],
  ["Đoàn Phùng Thảo", 4, 0.72],
  ["Trần Thắm Đoàn", 2, 0.45],
  ["Đỗ Hải Tăng", 12, 5.11],
  ["Trương Đặng Phùng", 5, 4.77],
  ["Lâm Vũ Tâm", 9, 2.48],
  ["Phùng Cường Mai", 6, 4.70],
  ["Lý Nhàn Vân", 11, 0.97],
  ["Mai Thủy Tú", 3, 6.06],
  ["Phạm Tuân Thắgn", 4, 9.59],
  ["Trương Thu Hữu", 3, 6.31],
  ["Tăng Ngọc Quốc", 6, 3.12],
  ["Hồ Trương Phan", 3, 3.90],
  ["Lý Ngọc Đức", 4, 9.84],
  ["Ngô Triệu Khoa", 5, 1.44],
  ["Vương Minh Hồ", 3, 6.04],
  ["Vương Tăng Nhung", 5, 8.05],
  ["Dương Hữu Trung", 9, 1.04],
  ["Phạm Sa Dung", 4, 3.08],
  ["Mai Hiền Lý", 5, 5.62],
  ["Tăng Trịnh Tăng", 6, 7.88],
  ["Ngô Phan Phú", 2, 3.72],
  ["Lâm Đặng Thi", 3, 5.03],
  ["Lâm Thắgn Trần", 9, 0.83],
  ["Hồ Thị Dương", 5, 0.07],
  ["Dương Sa Long", 9, 9.39],
  ["Đặng Vũ Mai", 10, 8.02],
  ["Bùi Thi Tuân", 12, 6.82],
  ["Phan Loan Đinh", 3, 2.67],
]

#==This is student management==
#1. print the highest score
#2. print the lowest score
#3. print the students who has lowest score
#4. print the students who has highest score
#5. count the number of students in each grade (1-12)
#6. calculate the average score of all student
#7. calculate the average score of each grade
#8. count the number of student has score above 8
#9. count and print student has score smaller than 5
#10. count the number of student who has score larger than 8 and study in grade 10
#11. Add a student to the list
#12. Print list of student have scode equal input
#13. Print list of student have grade equal input
#14. Print list of student have score in range equal input
#15. Print grade that have the most students
#0. Exit program

 

Giải bài 

Các ý tưởng cuối khóa

Dương – Phần mềm kể chuyện cười
Hải – Kể chuyện phưu lưu  (text adventure)
Kiên – Quan ly hoc luc hoc sinh
Minh – Phần mềm shop bán hàng
Trung – Phần mềm shop bán hàng
Hân – Kể chuyện phưu lưu  (text adventure)
Hoàng – Phần mềm cờ vua
Quang Hưng – Chương trình đố vui
Thế Hưng – Game nhập vai  RPG
Quang Anh – Phần mềm shop bán hàng
Minh Nhật  – Phần mềm bán hàng
Phương – Dự đoán xổ số
Tiến Việt – Dự đoán xổ số

Các bạn giúp thầy comment link bài tập của mình vào bài viết này nhé

Link dàn bài  : https://repl.it/@Quang_HuyHuy/Dan-bai

 • Tip in chữ mầu trong python
 • 
  black = lambda text: '\033[0;30m' + text + '\033[0m'
  red = lambda text: '\033[0;31m' + text + '\033[0m'
  green = lambda text: '\033[0;32m' + text + '\033[0m'
  yellow = lambda text: '\033[0;33m' + text + '\033[0m'
  blue = lambda text: '\033[0;34m' + text + '\033[0m'
  magenta = lambda text: '\033[0;35m' + text + '\033[0m'
  cyan = lambda text: '\033[0;36m' + text + '\033[0m'
  white = lambda text: '\033[0;37m' + text + '\033[0m'
   
  # test
  print('Eggs and spam')
  print(green('Red eggs') + ' and spam')
  
 •  Các bạn có thể in các ký tự đặc biệt bằng cách bạn copy các ký tự từ trang nay https://emojipedia.org/
 • 
  black = lambda text: '\033[0;30m' + text + '\033[0m'
  red = lambda text: '\033[0;31m' + text + '\033[0m'
  green = lambda text: '\033[0;32m' + text + '\033[0m'
  yellow = lambda text: '\033[0;33m' + text + '\033[0m'
  blue = lambda text: '\033[0;34m' + text + '\033[0m'
  magenta = lambda text: '\033[0;35m' + text + '\033[0m'
  cyan = lambda text: '\033[0;36m' + text + '\033[0m'
  white = lambda text: '\033[0;37m' + text + '\033[0m'
   
  # test
  print('Combo red heart')
  print(red('💜') + ' you and me 👫')
  

====

Các bạn nhập link bài tập của mình vào đây

 

7 Replies to “Python level 1 – Chủ nhật”

 1. Hai-https://repl.it/@MinhHai/SurefootedTemporalClosedsource

  1. ok em

  1. ok em

Trả lời